اس ام اس دروغ گفتناس ام اس دروغ
اس ام اس دروغ گفتن
SMS Doruq Goftan
اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ می گوید
حقیقت را کسی می گوید  که برای تو زندگی می کند
اس ام اس دروغ گفتن
SMS Doruq Goftan
به خودت راست بگو
آنگاه توان دروغ گفتن به کسی را نخواهی داشت
چه برسد به عشق
اس ام اس دروغ گفتن
SMS Doruq Goftan
اون که می گفت جونش به جونت بسته است
حالا داره به گریه هات می خنده
اون که می گفت بدون تو می میره
دروغ می گه دلش جنس کویره
دروغ میگه تو گوش نده به حرفاش
نگو می خوای هنوز بمونی باهاش
خیال نکن بدون اون می میری
بذار بره نباشه جون می گیری
اس ام اس دروغ گفتن
SMS Doruq Goftan
به دو چیز تکیه نکن غرور و دروغ
آدم با غرور می تازد
و با دروغ می بازد
اس ام اس دروغ گفتن
SMS Doruq Goftan
داستایوسکی
کسی که به خودش دروغ می گوید  و به دروغ خودش گوش می دهد
کارش به جایی خواهد رسید  که هیچ حقیقتی را نه از خودش
و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد
اس ام اس دروغ گفتن
SMS Doruq Goftan
هر کس بد ما به خلق گوید
ما دیده به بد نمی خراشیم
ما نیکی او به خلق گوییم
تا هر دو دروغ گفته باشیم
اس ام اس دروغ گفتن
SMS Doruq Goftan
در ابتدایی خوانده ام داستان چوپان دروغگو را
اما حالا حسنک آن طرف با گوسفندان همنشین است
و چوپان دروغگو این طرف به گرگ ها اسکان می دهد
اس ام اس دروغ گفتن
SMS Doruq Goftan
دروغ نیست اگر بگویم که بی تو
زنده مانی می کنم
نه زندگانی
اس ام اس دروغ گفتن
SMS Doruq Goftan
کاش خدا سه چیز را نمی آفرید
غرور ، دروغ و عشق
تا هیچ گاه کسی از سر غرور به دروغ دم از عشق نزند
اس ام اس دروغ گفتن
SMS Doruq Goftan
دروغگو تو مگه نگفته بودی ستاره ی من فقط تویی ؟
حالا می بینم اون بالا داری باعث درخشیدن
بقیه ی ستاره ها هم می شی
اس ام اس دروغ گفتن
SMS Doruq Goftan