اس ام اس دروغ گفتناس ام اس دروغ
اس ام اس دروغ گفتن
SMS Doruq Goftan
اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ می گوید
حقیقت را کسی می گوید  که برای تو زندگی می کند